شرح عملیات تسخیر جزیره Utes

شرح عملیات تسخیر جزیره Utes

شرح عملیات تسخیر جزیره Utes : ? نیرو های شرکت کننده : جوخه شاهد : کنترل پهپاد، پشتیبانی تک تیر اندازی و اطلاعات عملیات. جوخه جاوید : ۶ نفر – تخریب پدافند هوایی . جوخه فاتح : ۶ نفر – تخریب پدافند هوایی. جوخه زوبین : ۵ نفر – تخریب پدافند هوایی. ? هدف :

شرح عملیات دفاع از سد آب شور

شرح عملیات دفاع از سد آب شور

شرح عملیات دفاع از سد آب شور : ? نیرو های شرکت کننده : جوخه شاهد : پشتیبانی تک تیر اندازی و اطلاعات عملیات. جوخه جاوید : ۶ نفر – هلی برن و دفاع از هدف . جوخه فاتح : ۶ نفر – پشتیبانی زرهی و دفاع از هدف. جوخه زوبین : ۵ نفر –